Điện thoại: 02253.544.628


Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh/Misssion: “Mang lại cho người học cơ hội học tâp kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần hợp tác nhằm nâng cao giá trị bản thân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.” “Give students the opportunity to gain general knowledge, obtain vocational skills and form cooperative relationship to meet the requirements of national industrialization, modernization and international integration.”


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet