Điện thoại: 02253.544.628


Phòng Tài chính Kế toán

Đăng lúc: 14-07-2015 | Lượt xem: 26488

       Phòng Tài chính-Kế toán là đơn vị hành chính cơ sở, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu

 

Phòng 306, tầng 3, khu A, trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng.

Điện thoại: 0313.544719

Email: phongtaichinhkthp@gmail.com

 

I. Vị trí, chức năng

- Phòng Tài chính-Kế toán là đơn vị hành chính cơ sở, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu;

- Phòng Tài chính-Kế toán hoạt động với tư cách là một đơn vị độc lập với các phòng, khoa, tổ môn khác trong Nhà trường, được hưởng các chế độ theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế của Nhà trường;

- Có chức năng: Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính kế toán của Trường, theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác tài chính trong toàn Trường.

 

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác quản lý tài chính:

- Phòng Tài chính - Kế toán là đơn vị hành chính cơ sở, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu; hoạt động với tư cách là một đơn vị độc lập với các phòng, khoa, tổ môn khác trong Nhà trường;

- Có chức năng: Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính của Trường; theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu, chi, hạch toán kế toán, sử dụng tài chính; lập kế hoạch tài chính hàng năm và kế hoạch khác có liên quan đến công tác tài chính trong toàn Trường; tìm nguồn thu phục vụ nhu cầu phát triển của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác quản lý tài chính; công khai tài chính hàng năm theo quy định;

- Xây dựng các quy định nội bộ về cấp, phát, chi tiêu, sử dụng các nguồn vốn và kinh phí đảm bảo các nguyên tắc tài chính - kế toán; giám sát mọi hoạt động tài chính trong phạm vi Nhà trường;

- Xây dựng hệ thống kế toán trong đơn vị; thực hiện các công việc chuyên môn thuộc chuyên ngành kế toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và cấp trên đúng với quy định của pháp luật;

- Tổ chức thu, chi các nguồn vốn, kinh phí trong và ngoài ngân sách theo qui định; phối hợp với các đơn vị phòng, khoa nghiệp vụ thực hiện thanh quyết toán kịp thời các khoản chi tiêu mọi hoạt động của Trường;

- Đề xuất dự toán thu chi, phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm; thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn, định mức thu, chi;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động chung;

- Phối hợp với các phòng, khoa trong Nhà trường để tìm nguồn vốn đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

III. Cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính – Kế toán như sau:

+ Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng;

+ Các viên chức, người lao động theo từng chuyên môn nghiệp vụ được phân công;

- Trưởng phòng Tài chính – Kế toán do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định; tiêu chuẩn Trưởng phòng Tài chính – Kế toán theo quy định hiện hành;

 - Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Trưởng phòng;

- Số lượng biên chế của phòng Tài chính – Kế toán chính được thực hiện theo nhu cầu phát triển của Nhà trường cho từng giai đoạn;

- Trưởng phòng Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng; Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

 

 

 

 

Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet